settingsInställningar - Frånvaro

Det här avsnittet dokumenterar tillgängliga inställningar gällande frånvarorapportering.
Frånvaroorsaker
Skolan definerar själv vilka frånvaroorsaker de vill använda sig av.
Under kolumnen "Ordning" kan man ställa in i vilken ordning orsakerna ska skrivas ut på de ställen i programmet där man ska välja en frånvaroorsak.
Under kolumnen "Orsak" skrivs namnet på frånvaroorsaken.
Under kolumnen "Giltig" kan man välja om frånvaroorsaken ska räknas som giltig eller ogiltig i statistiken och i varningsfunktioner.
Under kolumnen "Valbar" kan man välja om frånvaroorsaken ska gå att välja när man rapporterar (används för att kunna fasa ut orsaker som skolan inte längre önskar använda).
Under kolumnen "Tillgänglig för målsman" kan man välja om frånvaroorsaken ska vara tillgänglig för myndiga elever / närstående / studenter när de vill anmäla frånvaro.
Frånvaroutskick
Här kan skolan välja hur och när frånvaroinformation ska skickas ut gällande ogiltig frånvaro på rapporterade lektioner, d.v.s. när de frånvaroorsaker skolan själv valt ska räknas som ogiltiga blir rapporterade på en lektion. Man kan välja att inte ha utskick för frånvaroinformationen, att skicka ut all information vid ett visst klockslag varje dag, eller direkt när läraren rapporterar lektionen. Utskicken kan ställas in att gå ut via email och/eller sms. Extra avgift för SMS tillkommer vid frånvaroutskick med SMS. Meddelandet som går ut kommer se ut ungefär som följande. Eventuell extra text ni skriver in läggs till på slutet. Ogiltig frånvaro rapporterat för: <elevnamn> 20 min <Titel på lektionen som den ser ut i schemat, inklusive lärarnamn>, med början 20200909, 08:00
Utseende för frånvaroorsaker och frånvaroutskick
Frånvarovarningar
Skolan kan själv ställa in en automatisk varningspolicy för frånvaro.
Om en elev överstiger angiven procent ogiltig eller sammanlagd frånvaro över ett visst tidsintervall så kommer eleven, närstående och mentorer få E-post som uppmärksammar frånvaron. För att undvika felaktiga varningar, som skulle kunna inträffa vid skolstart eller väldigt glest schema, så går det även att ställa in ett minsta antal lektioner som måste vara rapporterade i tidsintervallet för att varningen ska gå ut.

Det finns även en lista där man kan lägga in ytterligare personal som ska få alla varningar av den här typen. Det går att ställa in två olika frånvarningar, t.ex. en för att varna och en annan för kritisk frånvaro, under rubrikerna "Frånvarovarning" och "Frånvarovarning 2"

Varningsmeddelandet som går ut kommer se ut ungefär som följande. Eventuell extra text ni skriver in läggs till på slutet. Detta meddelande har skickats på grund av hög <giltig eller ogiltig frånvaro> frånvaro under de senaste <antal inställda dagar> dagarna. Den <giltig eller ogiltig>a frånvaron har uppgått till <procent frånvaro>%. Följande har blivit underrättade: <namn på underättade>

Varningar inställda att gå ut varje månad går ut den första dagen i månaden. Inställt på varje vecka går ut på fredagar. Alla varningar går ut klockan 17:00
Gräns för anmäld frånvaro
Myndiga elever och närstående kan själva rapportera frånvaro av de frånvaroorsaker som är markerade som "Tillgänglig för målsman". Många skolor önskar dock att en sådan funktion begränsas för att förhindra missbruk. På grund av det så går det att aktivera en spärr som kontrollerar hur många frånvarorapporter som myndig elev / förälder får göra över ett visst tidsintervall. Om de når gränsen så kan ett anpassat meddelande visas som förklarar varför de inte kan rapportera ytterligare frånvaro.

Redogörelse för alternativen i funktionen "Gräns för anmäld frånvaro"

  • Gräns för anmäld frånvaro: Om funktionen ska vara påslagen eller ej
  • Max antal dagar tillbaka: Hur många dagar tillbaka i tiden som myndig elev & närstående får anmäla retroaktiv frånvaro. Som exempel så skulle 0 inte tillåta någon retroaktiv frånvaro, 1 skulle tillåta retroaktiv samma dag, 2 skulle tillåta retroaktiv frånvaro på gårdagen o.s.v.
  • Max antal rapporter: Hur många rapporter myndig elev & närstående totalt får göra under nedan vald tidsperiod. Rapporter som täcker mer än en dag räknas som en rapport per dag.
  • De senaste (dagarna): Hur många dagar tillbaka som rapporter ska räknas.
  • Varningsmeddelande: Meddelande som visas för en myndig elev eller närstående när de uppnått gränsen och ej får anmäla mer frånvaro.
Schoolity AB • info@schoolity.com