info_outlineIntegritetspolicy

Vi är engagerade i att skydda våra användares integritet och säkerhet. Nedan finns de åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa integritet och säkerhet för din information:
 1. Datadelning: Schoolity delar inte användardata med tredje parter utan explicit samtycke.
 2. Åtkomstkontroll: Som standard har användare endast tillgång till data som är nödvändig för deras arbete eller utbildning.
 3. Säkerhetsåtgärder: Vi ser till att tillräckliga säkerhetsåtgärder är på plats för att skydda användardata från obehörig åtkomst eller avslöjande.
 4. Kryptering: All data lagras och överförs i krypterad form inom Europeiska unionen för att öka säkerheten och följa dataskyddsförordningen.
 5. Efterlevnad av GDPR: Vi följer riktlinjerna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) för att skydda användares integritet och rättigheter.
 6. Autentisering med Tredjeparter: Vid inloggning via Google, Facebook eller Microsoft hämtar vi endast din e-postadress för att autentisera ditt konto. Denna information sparas inte och delas inte med tredje parter.
 7. Hantering av Filbehörigheter: Vid vissa tillfällen kan vi begära tillstånd att hantera filer kopplade till ditt Google- eller Microsoft-konto. Detta görs enbart för att möjliggöra funktionalitet inom läroplattformen, såsom dokumentdelning mellan elever och lärare för utbildningsändamål. Dessa filer kan komma att delas med tredjepartsprogram för plagiatkontroll.
 8. Begränsad Åtkomst till Data: All annan personlig information som blir tillgänglig för oss genom tillstånd som ges av ditt Google-, Facebook- eller Microsoft-konto kommer inte att läsas, sparas, cachas eller delas vid något tillfälle.
 9. Hantering av Data: Om du vill ändra eller radera din data, vänligen kontakta din skoladministratör för hjälp.
Vi är dedikerade till att kontinuerligt granska och förbättra våra integritetspraxis för att säkerställa den högsta nivån av skydd för våra användares data.

info_outlinePrivacy policy

We are committed to protecting the integrity and security of our users' data. Below are the measures we have implemented to ensure the privacy and security of your information:
 1. Data Sharing: Schoolity does not share user data with third parties without explicit consent.
 2. Access Control: By default, users only have access to data that is necessary for their work or education purposes.
 3. Security Measures: Schoolity ensures sufficient security measures are in place to protect user data from unauthorized access or disclosure.
 4. Encryption: All data is stored and transmitted in encrypted form within the European Union to enhance security and compliance with data protection regulations.
 5. Compliance: Schoolity adheres to the General Data Protection Regulation (GDPR) guidelines to safeguard user privacy and rights.
 6. Third-Party Authentication: When logging in through Google, Facebook, or Microsoft, schoolity retrieves your email address only for the purpose of authenticating your account. This information is not stored and is not shared with third parties.
 7. File Management Permissions: In some cases, Schoolity may request permission to manage files associated with your Google or Microsoft account. This is solely to enable functionality within the learning platform, such as facilitating document sharing between students and teachers for educational purposes. These files may be shared with third-party software for plagiarism detection, ensuring academic integrity.
 8. Limited Data Access: Any other personal information made available to us through permissions granted by your Google, Facebook, or Microsoft account will not be viewed, stored, cached, or shared at any point.
 9. Data Management: If you wish to change or delete your data, please contact your school administrator for assistance.
We are committed to continuously reviewing and improving our privacy practices to ensure the highest level of protection for our users' data.
Schoolity AB • info@schoolity.com