info_outlineIntegritetspolicy

Schoolity värnar om sina användares integritet och säkerhet. Här följer vår integritetspolicy.
 1. Schoolity delar inte med sig av användares data till tredjepart.
 2. Användare har som standard bara tillgång till data som är nödvändig för deras arbete/utbildning.
 3. Schoolity ska tillhandahålla tillräcklig säkerhet för användares data.
 4. Data lagras och överförs i krypterad form inom EU.
 5. Schoolity ska leva upp till GDPR.
 6. I samband med inloggning via Google, Facebook eller Microsoft så läser Schoolity er e-postadress. Syftet är att kunna logga in er på ert konto. Informationen sparas inte och delas inte med tredje part.
 7. Schoolity kan i förekommande fall begära tillstånd att hantera filer kopplade till ert Google eller Microsoft-konto. Syftet är att möjliggöra funktionalitet i lärplattformen där elever och lärare delar dokument som en del av en skoluppgift. De här filerna kan komma att delas med tredjepartsprogram för plagiatkontroll.
 8. Ingen övrig personlig information som görs tillgänglig för Schoolity via tillstånd vi begär för en användares Google, Facebook eller Microsoft-konto kommer läsas, sparas, cachas eller delas.
 9. Om ni vill ändra eller radera er data vänligen kontakta er skola.

info_outlinePrivacy policy

Schoolity protects its users' integrity and security. This is our privacy policy.
 1. Schoolity does not share user data with third parties.
 2. By default, users only have access to data necessary for their work/education.
 3. Schoolity will provide sufficient security for user data.
 4. Data is stored and transmitted in encrypted form within the EU.
 5. Schoolity implements GDPR.
 6. When logging in through Google, Facebook, or Microsoft, Schoolity reads your email address. The purpose is to log you into your account. This information is not stored and is not shared with third parties
 7. In some cases, Schoolity may request permission to manage files associated with your Google or Microsoft account. The purpose is to enable functionality in the learning platform where students and teachers share documents as part of a school assignment. These files may be shared with third party software for plagiarism detection.
 8. At no point will any other personal information made available to Schoolity through any permissions we request from a user's Google, Facebook or Microsoft account be viewed, stored, cached or shared.
 9. If you want to change or delete your data please contact your school.
Schoolity AB • info@schoolity.com