settingsInställningar - Anpassade fält

Skapa ett eget flexibelt informationsfält för elever och lärare med möjlighet att till exempel skriva information eller samla in samtycke.
Utseende
Beskrivning
Ett anpassat fält kan läggas till för elever eller personal, och erbjuder då möjligheten att lägga till eller samla in egen information kopplat till användarna. Ett anpassat fält blir synligt på en elevs eller personals Info-sida samt i informationslistorna. Här finns möjligheten att lägga till den typ ev information som skolan önskar spara kopplad till elever/lärares profil samt samla in samtycke från elever/vårdnadshavare om exempelvis bildpublicering. Vem som kan se det anpassade fältet samt informationen i det kontrolleras genom inställningarna.
Skapa anpassat fält
  1. Skapa ett anpassat fält genom att öppna Inställningar och navigera till fliken Anpassade fält.
  2. Skriv önskad rubrik på raden under Anpassat fält. Lägg till fler informationsrader i det anpassade fälet genom att klicka på add.
  3. Ställ in förutsättningarna för det anpassade fältet. Se begreppsförklaring nedan:

Elev/Personal/Admin
Knapparna väljer vilken behörighet fältet ska höra till.
"Elev" - fältet är synligt för eleven och vårdnadshavare (ej för andra elever) och all personal.
"Personal" - fältet är synligt för all personal (ej för eleven).
"Admin" - fältet är synligt för personal som har behörigheten "Läs elevinfo" och kan redigeras av personal som har behörigheten "Ändra elevinfo".
Dold
Väljer man "Dold" så döljs fältet för samtliga elever och all personal oavsett behörighet.
Ja / Nej
Det här valet kontrollerar om fältet ska vara ett fritextfält eller en checkbox i programmet.
Samtycke
Markera för att samla in samtycke från elever eller vårdnadshavare. Skolan kan redigera förutsättningarna för samtycket genom kugghjulet som dyker upp när man bockar i rutan. Där finns möjligheten att lägga till informationstext och även att justera åldern för att lämna samtycke, som annars automatiskt är inställd till 18 år. Om Samtycke markeras får elev (som är äldre än åldersinställningen) eller vårdnadshavare upp en dialogruta nästa gång de loggar in där de får välja om de ger samtycke (se bild).
För vårdnadshavare med flera barn på skolan så visas funktionen för den av de barn de först blir inloggade som.
För att samtycka för övriga barn på skolan så behöver de välja de andra barnen via sin kontomeny. Se Inloggning för närstående med flera barn
Ansökning
Välj om fältet ska inkluderas i ansökningsfomuläret. Se Ansökningar för mer information.
Examensbevis
För gymnasium och högskola finns möjligheten att markera att ett fält ska inkluderas som notis på elevens examensbevis.
Schoolity AB • info@schoolity.com